ស្លាក​: គោលការណ៍ទីផ្សាររួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុចូលការចាស់របស់ខ្ញុំ