វិធីប្រើ Google វិភាគជាឧបករណ៍តាមដានអាជីវកម្ម

      យោបល់បិទ របៀបប្រើហ្គូហ្គោលហ្គោលជាឧបករណ៍តាមដានអាជីវកម្ម

វិធីប្រើ Google វិភាគជាឧបករណ៍តាមដានអាជីវកម្ម

វិធីប្រើ Google វិភាគជាឧបករណ៍តាមដានអាជីវកម្ម

Google Analytics គឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ចងចាំបំផុតដែលគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់គេហទំព័រ។ លក្ខណៈពិសេសនៃការតាមដានអ្នកទស្សនាពី Google Analytics អាចធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍គេហទំព័រ។

Indeed, the most widely used basic features of google បានវិភាគ are traffic monitoring, but various other features can help you further increase business potential from your website.

Features such as Visitor Demographic Data, Landing Pages, Source Traffic, Popular Content, and others can help you make the right decisions to improve your website. You can see which content needs to improve the quality, what plugins are needed, and so on.

For beginners, Google Analytics often seems very technical and frightening to try. Therefore, we make this guide shows how to use Google Analytics in full.

In this article, you will learn about the technical terms and the main features of google បានវិភាគ and how to use it to improve the quality of your website.

Definition of terms on Google Analytics

Before we discuss how to use Google Analytics, you need to know about some technical terms that you will often find while using this Google artificial tool.

Here are some technical terms on Google Analytics and the full explanation:

 • លក្ខណៈសម្បត្តិ: Property is a designation for websites, applications, or devices tracked by Google Analytics.
 • ចំនួនមើល: data group you want to see. This feature is commonly used to separate organic traffic, paid traffic, traffic subdomain, and so on.
 • សម័យប្រជុំ: The number of interactions between websites and visitors.
 • អត្រា​បន្ថែម: Number of visitors who leave the website after seeing one page.

How to use Google Analytics

By understanding the term above, you will be able to explore the menus on Google Analytics with more knowledge. Below, there are 5 ways to use Google Analytics to track your website performance.

1. Monitor real-time visitor data

The real-time menu on Google Analytics shows the number of visitors and any page being visited at that time.

This feature can help you determine the hours in which your website is more crowded. By having data on visitor activity, you can optimize the schedule of publication content and procurement of promos limited at these times.

ទិដ្ឋភាពទូទៅ។

On the Realtime menu> Overview, you can see the metrics as below:

 • The number of visitors at that time
 • Visitor Device (Desktop or Mobile)
 • The number of pages per minute
 • The most popular referral site
 • The most popular social media referrals
 • Top keywords
 • Top Active Page
 • Top Visitor location

The data above will help you monitor your website traffic at a glance and accurate. For more detailed data, you can visit specific sub-menus as below:

ទីតាំង

This sub-menu shows real-time data regarding the location of website visitors. The main menu will display the geographical data in the form of a state. You can also see geographical data in the form of a city by clicking the name of the country.

Traffic Sources.

This sub-menu shows a source of websites that are divided into several categories such as organic, advertising (CPC), social, referral, and banner. As in the other menu, you can see more specific information by clicking on each source of traffic.

មាតិកា

In this sub-menu, you can see which content is visited now and the number of visitors. You can also see the source of the traffic of each content by clicking the Content URL.

2. Getting to know website visitors with the Audience menu

You can browse more data about anyone who visits the website, from where they come from, and what their interests are on the Audience menu.

There are 14 sub-menus in the audience section that includes information such as visitor location, interest, devices used, and more. Among the 14 sub-menus, there are several items that you must understand to get to know visitors better.

 • អ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម

This data shows the number of visitors on the last day, the last week, the last two weeks, and the last four weeks.

This report can provide valuable knowledge about the lack of your website. If you have the number of active visitors one day more than other groups, it can be concluded that your website lacks visitor retention capabilities.

 • តម្លៃពេញមួយជីវិត

The Lifetime Value report provides an estimated value of your website visitors for the company. Google Analytics provides an estimated value of visitors from several categories, such as email marketing, campaigns, organic searches, and advertisements.

អាន  ឧបករណ៍ SEO ថោក ១៥ យ៉ាងឥតគិតថ្លៃនិងល្អបំផុតដើម្បីវិភាគគេហទំព័ររបស់អ្នក

This feature is very suitable for websites that have on-site transaction features such as stores and online businesses.

 • COHORT ANALYSIS

This report provides data on recording visitors based on certain characteristics. So far, the characteristics that can be used are “Acquisition Date” or the date of acquisition that shows the day where visitors enter your website for the first time.

 • ភូមិសាស្រ្ត

This sub-menu has information about the age and type of visitor’s website. You can use this data to sort and target content following the age limit and gender.

 • ផលប្រយោជន៍

Information about the interest of website visitors who are divided into various categories. One of the main functions of this data is to know how much compliance between the interest of visitors and your website audience target.

 • ភូមិសាស្ត្រ។

Information about the location of visitors and languages ​​used in their Google search settings.

 • បច្ចេកវិទ្យា

Data on the type of technology used by visitors, such as browsers, OS, and networks.

 • ឥរិយាបថ

Data on the comparison of new visitors and old visitors, frequencies and visit time, and engagement visitors while on the website.

 • Cross-Device

This sub-menu provides information about any device used by one visitor to visit the website.

If you don’t need detailed information, you can visit the Overview sub-menu to see a glimpse of your website visitors.

3. Browse how visitors find your website

On the Acquisition menu, you can see where visitors find your website. This feature is very useful for tracking the success of the campaign or business optimization business that is running.

This Acquisition menu can show several traffic sources as follows:

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅ។

Sub-menu Overview will display a summary of your website traffic sources, starting from organic search to email links.

 • All Traffic

On the All Traffic Sub-menu, you can see the distribution of website traffic based on channels, treemaps, sources, and referrals.

 • Google ផ្សព្វផ្សាយ។

These sub-menus are useful for collecting data and tracking visitors from Google ads that lead to your website.

 • កុងសូលស្វែងរក។

This sub-menu shows data that is identical to data from Google Search Console. The data shown is data obtained from organic visitors from the Google search page.

 • នៃ​សង្គម

Data on these sub-menus shows traffic originating from known social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and so on.

 • យុទ្ធនាការ

Track visitors who open the campaign special URL that is running

Of course, you can also monitor Traffic Revenue in a summary on Acquisition> Overview if you don’t have a special campaign path to promote the website.

With the information on this menu, you can find which paths can provide the biggest return on investment (ROI) in increasing website traffic.

4. Understand the behavior of website visitors

On the Behavior menu, you can see how visitors interact with the page and content on your website.

With this feature, you can track which pages are often visited and become landing pages, track visitor trips while on the website, and website speed data.

Behavior Flow.

One of the most interesting sub-menus under Behavior is Behavior Flow. Behavior Flow Report shows visitor travel flow on your website with visual elements, making it easier to understand.

You can use this report to determine how many engagement (engagement) visitors with the content on your website and to identify problems in content (if the engagement is low).

Behavior Flow Report can also be used to solve some problems such as:

 • Is there a single page that provokes visitors to open another page?
 • Are there pages that are more popular than others? And does that page should it be more popular?
 • What is the Priority page (Product Page) that has received enough visitors?

The more things you know about website visitors, you can make careful decisions that can increase their loyalty and involvement.

Site Content.

This sub-menu provides a report on all blog posts, landing pages, and pages on your website. There are several more menus under the site content, the following is a brief explanation:

 • ទំព័រទាំងអស់: Reports on all pages on the website, starting with the page with the highest traffic.
 • Drilldown មាតិកា: Times the website structure based on subdomains such as shop.abc.com, then subfolders like abc.com/blog.
 • ទំព័រចុះចត: This report provides a list of the first pages visited by website visitors.
 • ទំព័រចេញ: This report shows any page which is the last place of visitors being before leaving the website.
អាន  វិធីបង្កើតមាតិកានិងអង្គហេតុដែលមានគុណភាពអំពី SEO
ល្បឿនគេហទំព័រ

This report shows the speed data of your website, both from the server-side or from the user/visitor side.

The speed of the website is one of the important metrics assessed by search engines. Therefore, you must choose a fast, safe and reliable web hosting service provider.

ស្វែងរកតំបន់បណ្តាញ

This feature is used to track searches by visitors while on your website. Of course, if your website doesn’t have a search feature, there will be no data that appears here.

ព្រឹត្តិការណ៍។

The thing that is meant by ‘Events’ on Google Analytics is a visitor activity, such as clicking a button, watching videos, downloading files, and so on. If you arrange to track these things, the data will appear in this report.

បោះពុម្ពផ្សាយ

If you monetize your website using Google Adsense or Ad Exchange, you can integrate the features of the AD Manager to Google Analytics. All data related to advertisements aired on your website will appear here.

5. Track Marketing Results with Conversion Tracking

If you set goals on Google Analytics on your website, then you can also track the percentage of success. This menu can be accessed under the Conversion menu.

You can set Goals on the Admin menu> Gouals> New Goal. There are four types of conversion that can be tracked using Google Analytics:

 • គោលដៅ: This goal will be achieved if visitors arrive at a particular page, such as product pages or invoice pages.
 • ព្រឹត្តការណ៍: This goal will be achieved if an event/event is activated, the event that can be traced can be in the form of shares, watching videos, opening links, and so on.
 • រយៈពេល: This goal will be achieved if visitors are on your website for a certain period.
 • Pages / Screens Per Session: This Goal will be achieved if visitors have seen some specified number of their visits.

Google Analytics also associates other data to track conversions that occur on the website, so you can get more specific information.

For example, you can track the amount of purchase made by visitors from Jakarta in the Audience Report> Geo> Location. You can also see the number of conversions made by visitors from social media on the Acquisition menu> All Traffics> Source / Media.

In general, this menu is used to track the success of marketing businesses that have been done. Therefore, the most commonly used report is the Goals report. Under the Goals report, there are several sub-menus like the following:

ទិដ្ឋភាពទូទៅ។

This sub-menu contains a concise and comprehensive report about the conversion that occurs on your website. This report is very useful for comparing website performance as a whole from one period with another period.

URLs គោលដៅ

In this report, you can see data about the URL performance you have set into the final destination.

ចក្ខុវិស័យនៃចីវលោ

For sequential or sequential goals, this report can help you track how the pattern of visitors fulfills each stage of conversion on your website.

ទិសដៅទិសដៅបញ្ច្រាស

This report can help you track the last three pages that visitors see before being converted. This report is very useful for websites with not sequential goals because it can conclude which pages are more effective in converting visitors.

Goal Flow.

This report is very similar to Funnel Visualization, the difference in this report you can see all the sources of visitor conversion visually.

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

Google Analytics is a tool that is very useful for all types of websites. All data provided is fairly accurate, and if it is well processed it can be a source of website development both in terms of SEO or business.

Don’t forget to re-read the complete guide using this Google Analytics if you intend to apply it to your website or blog.

ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើននិងបង្កើនចំនួនអតិថិជនដែលអ្នកមិនភ្លេចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈសេវាកម្មកង្កែបពាណិជ្ជកម្មអ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលរបស់អ្នកដូច្នេះនៅពេលក្រោយអ្នកអាចកែលំអអ្នកទស្សនានៅក្នុងវិបផតថលអាជីវកម្មអនឡាញរបស់អ្នក។ អេដឌីហ្គីអេសគឺជាសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់ផលិតផលរបស់អ្នក។ ជួយអ្នកកំណត់គោលដៅគោលដៅដែលអ្នកចង់បាននិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសជាច្រើនដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលរបស់អ្នក។