ប្រភេទ: បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយការសម្តែង

ការពិនិត្យបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាឌ្រីប៊ែល ២០២០

ការពិនិត្យបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាឌ្រីប៊ែល ២០២០

Media.net ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ ២០២០ Media.net គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Yahoo-Bing (Microsoft) បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយដូចជាអេឌីអេសដែលប្រមូលផ្តុំអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (អ្នកផ្សព្វផ្សាយ) និងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ (អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ) លើ អាន​បន្ថែម "