ប្រភេទ: ថវិកា

ស្វែងយល់ពីការគណនាការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកង្កែប

ស្វែងយល់ពីការគណនាការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកង្កែប

ស្វែងយល់ពីការគណនាការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកង្កែបក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញទាំងទំនិញនិងសេវាកម្មពិតជាត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយ។ នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលមានវេទិកាឌីជីថលជាច្រើនដែល… អាន​បន្ថែម "