ប្រភេទ: ការទិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

តើទីផ្សារម៉ាស៊ីនស្វែងរកគឺជាអ្វី

តើទីផ្សារម៉ាស៊ីនស្វែងរកគឺជាអ្វី

តើអ្វីទៅជាទីផ្សារម៉ាឃែរម៉ាឃែរម៉ាឃែរម៉ាឃិនធីងគឺជាសកម្មភាពទីផ្សារដោយប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង់ប្រាក់ដែលមាននៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរកឬម៉ាស៊ីនស្វែងរកដូចជាហ្គូហ្គល។ ទីផ្សារម៉ាស៊ីនស្វែងរកឬជាទូទៅ… អាន​បន្ថែម "