ស្វែងយល់ពីគំរូផ្ទាំងក្រណាត់និងសំណើរតម្លៃដើម្បីបង្កើតការចាប់ផ្តើម

      យោបល់បិទ on Get to know the Canvas and Value Proposition Canvas model to build a startup

ស្វែងយល់ពីគំរូផ្ទាំងក្រណាត់និងសំណើរតម្លៃដើម្បីបង្កើតការចាប់ផ្តើម

ស្វែងយល់ពីគំរូផ្ទាំងក្រណាត់និងសំណើរតម្លៃដើម្បីបង្កើតការចាប់ផ្តើម

Starting a business in the past is no longer as difficult as a few years ago. The advancement of technology and various opportunities born in the business world makes opening a business can be done at any time. One type of business that is on the rise in the past few years is startup. With startup, the spirit of doing Millennial-style business is very felt and the effect on the public can feel the impact.

អានបន្ត

ប្រយ័ត្នបញ្ហាប្រឈមទាំង ៥ នេះពេលកំពុងបើកអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេត

      យោបល់បិទ on Beware of these 5 Challenges While Running Online Business

ប្រយ័ត្នបញ្ហាប្រឈមទាំង ៥ នេះពេលកំពុងបើកអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេត

ប្រយ័ត្នបញ្ហាប្រឈមទាំង ៥ នេះពេលកំពុងបើកអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេត

When hearing the rise of online business in Indonesia, it feels easy to live this business. You can choose what you want to sell. From Fashion, culinary to electronic goods. All just adjust to what you like. To get the manufacturer of goods you want to sell well.

អានបន្ត

បង្កើតហាងអនឡាញដែលមានតូបបន្ទាន់

      យោបល់បិទ on Create an online store with an instant stall

បង្កើតហាងអនឡាញដែលមានតូបបន្ទាន់

បង្កើតហាងអនឡាញ ១

Developing your business into the best online store is not easy. There are many aspects that need to be considered, especially customers’ comfort to continue shopping at your online store. Instant stalls can be a good way to make it easier for you to develop online businesses. Let’s look at what our reviews are the matter of opening an online store with an instant stall!

អានបន្ត

ការប្រើប្រាស់ Instagram Nametag, លក្ខណៈពិសេសថ្មីរបស់ Instagram

      យោបល់បិទ on Utilizing Instagram Nametag, New Instagram Features

ការប្រើប្រាស់ Instagram Nametag, លក្ខណៈពិសេសថ្មីរបស់ Instagram

ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេស Instagram Nametag ថ្មីរបស់ Instagram

Instagram has just released his new feature called Nametag. For those of you who have renewed Instagram applications on your smartphone / device, you can already see this feature.

អានបន្ត

សារៈសំខាន់នៃគេហទំព័រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

      យោបល់បិទ on The Importance of Web Hosting for Business Development

សារៈសំខាន់នៃគេហទំព័រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

សារៈសំខាន់នៃគេហទំព័រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

Developing business is not an easy matter. Along with the development of technology and age, business trends continue to change from time to time. In this digital era, people are no longer just fixated on television shows. Advertising your products and services on television may not be as effective. Likewise with billboards on the edge of the highway. When someone travels with public vehicles, for example, it is likely to be engrossed in staring at the gadget screen, whether it’s a tablet or smartphone.

អានបន្ត

ការណែនាំអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google (AdWords) ការណែនាំឆ្នាំ ២០២១

      យោបល់បិទ on Google Advertising (AdWords) Guide Tutorial 2021

ការណែនាំអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google (AdWords) ការណែនាំឆ្នាំ ២០២១

ការណែនាំអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាដាប់ប៊លឆ្នាំ ២០២១

In the Google Advertising (AdWords) guide that is quite comprehensive this time, you can follow some important steps to become a pro search marketer.

អានបន្ត

១៦ និន្នាការឌីជីថលទីផ្សារ ២០២១

      យោបល់បិទ on 16 Trends Digital Marketing 2021

១៦ និន្នាការឌីជីថលទីផ្សារ ២០២១

១៦ និន្នាការឌីជីថលទីផ្សារ ២០២១

Digital marketing trends continue to grow. Why does that happen? Because as long as technology continues, digital marketing will also run smoothly so that it can develop rapidly. For those of you who are engaged in e-commerce or doing business on the internet, it is very crucial to know what business trends or developments that occur today, especially for future time. This is why we make a special comprehensive discussion so you can anticipate it and review marketing strategies that you have been doing, whether it is appropriate or no longer in accordance with the existing developments.

អានបន្ត

មគ្គុទ្ទេសពេញលេញអេឡិចត្រូនិចឆ្នាំ ២០២១

      យោបល់បិទ on Full Guide E-commerce 2021

មគ្គុទ្ទេសពេញលេញអេឡិចត្រូនិចឆ្នាំ ២០២១

មគ្គុទេសក៍ពេញលេញពាណិជ្ជកម្មអ៊ី ២០២១

The development of e-commerce is increasingly rapid than year to year along with the existing digital developments. Even world-renowned e-commerce companies have entered the Indonesian market. Alibaba through Lazada and eBay have expanded business in Indonesia. Amazon is rumored to also do the same.

អានបន្ត

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងឧបករណ៍ដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក

      យោបល់បិទ on Tools Project Management to help your business

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងឧបករណ៍ដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងឧបករណ៍ដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក

One skill needed by all businesses is Project Management and collaboration. Most results of a project certainly depend on the initial planning process and monitoring process.

អានបន្ត

វិធីកែលម្អអ្នកទស្សនាចរាចរណ៍ដែលមានយីហោគេហទំព័រអាជីវកម្មរបស់អ្នក

      យោបល់បិទ ស្តីពីវិធីកែលម្អអ្នកទស្សនាចរាចរណ៍ដែលមានយីហោគេហទំព័រអាជីវកម្មរបស់អ្នក

វិធីកែលម្អអ្នកទស្សនាចរាចរណ៍ដែលមានយីហោគេហទំព័រអាជីវកម្មរបស់អ្នក

វិធីកែលម្អអ្នកទស្សនាចរាចរណ៍ដែលមានយីហោគេហទំព័រអាជីវកម្មរបស់អ្នក ១

If you don’t know what Branded Traffic is, here is a simple explanation: Have you ever entered your own name on a sorting machine like Google?

អានបន្ត

របៀបបង្កើតក្រុមដែលមានផលិតភាពសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក

      យោបល់បិទ on How to form a productive team for your startup

របៀបបង្កើតក្រុមដែលមានផលិតភាពសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក

របៀបបង្កើតក្រុមដែលមានផលិតភាពសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក

At present, more and more people are interested in building their own startup company. Just like business in general, to build a good startup company, you must start by building a strong team.

អានបន្ត

គន្លឹះទាំង ១០ សម្រាប់កែលម្អការចូលរួមរបស់អតិថិជន

      យោបល់បិទ on 10 Tips for Improving Customer Engagement

គន្លឹះទាំង ១០ សម្រាប់កែលម្អការចូលរួមរបស់អតិថិជន

គន្លឹះទាំង ១០ សម្រាប់កែលម្អការចូលរួមរបស់អតិថិជន

Do you care about your customers?

Many brands only care about how customers buy their services or products. Customer involvement may occupy the final position in their marketing strategy list.

អានបន្ត

បង្កើតហាងតាមអ៊ីនធឺណិត

      យោបល់បិទ on Establish a store online

បង្កើតហាងតាមអ៊ីនធឺណិត

បង្កើតហាងតាមអ៊ីនធឺណិត

Do you want to build your online store? Sometimes establishing an online store feels frightening for some people, especially when you don’t literate technology. But you are not alone. Here is the most comprehensive guide to building an online store with WordPress.

អានបន្ត

25+ បណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ ២០២១ (បង់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត)

      យោបល់បិទ នៅថ្ងៃទី ២៥+ បណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ ២០២១ (បង់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត)

បណ្តាញស៊ីភីអាកំពូល ១

បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត៖

នៅពេលនិយាយអំពីការរកលុយតាមអ៊ិនធរណេតខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រប់វិធី។

ខ្ញុំចាប់ផ្តើមជាមួយ Google AdSense ។ បន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមដំណើរស៊ីភីអារបស់ខ្ញុំកាលពី ៥ ឆ្នាំមុន។

ខ្ញុំចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសម្ព័ន្ធ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបំលែងផលិតផលទាំងនេះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បាន។

បន្ទាប់មកខ្ញុំបានព្យាយាម ទីផ្សារស៊ី។ ភី។ អេ…ហើយបានដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សថាវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរកប្រាក់ពីចរាចរគេហទំព័រ។

ខ្ញុំចាំបានថាបណ្តាញ CPA ដំបូងបង្អស់ដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំគឺ Maxbounty ។ ខ្ញុំត្រូវគេច្រានចោលដោយសារគ្មានបទពិសោធន៍ .. !!

បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្តើមរៀនផ្នែកទីផ្សារស៊ី។ ភី។ អេ។ ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំបានចូលរួមបណ្តាញ CPA ២ ទៅ ៣ ដែលទទួលយកការចាប់អារម្មណ៍។

បន្ទាប់មកលើកទី ២ ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំ Maxbounty ម្តងទៀតនិងមានការយល់ព្រម។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បន្ទាប់ពីទទួលបានគណនី Maxbounty ទទួលយកព្រោះ Maxbounty គឺជាផ្នែកមួយនៃគណនី បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត.

ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយបណ្តាញជាច្រើនហើយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកជាមួយអ្នក បណ្តាញ CPA កំពូល។ 

បណ្តាញ CPA:

CPA ឈរសម្រាប់ (តម្លៃក្នុងមួយសកម្មភាព); នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ, នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ចុចលើតំណភ្ជាប់របស់អ្នកនិងបញ្ចប់សកម្មភាពមួយ, CPA ទីផ្សារ or តម្លៃក្នុងទីផ្សារសកម្មភាព.

បណ្តាញ CPA គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីរកលុយតាមអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកទីផ្សារ CPA មួយចំនួនកំពុងរកលុយបានរាប់លានដុល្លារ បណ្តាញទីផ្សារ CPA រៀងរាល់​ខែ។

ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារ CPA ជាច្រើនផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អបំផុតដើម្បីរកលុយជាមួយ ការផ្តល់ជូន CPA.

នៅពេលនិយាយអំពីការរកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតពី គេហទំព័រ CPA បន្ទាប់មកមានបណ្តាញរាប់ពាន់។ វាពិបាកណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសបណ្តាញ CPA ណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវបណ្តាញស៊ីភីអាកំពូលនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីបណ្តាញទាំងនេះ។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបរកលុយជាមួយ CPA ទីផ្សារបន្ទាប់មកអានពេញលេញ មគ្គុទេសក៍ទីផ្សារ CPA។ មគ្គុទេសក៍នេះនឹងជួយអ្នកឱ្យរៀនពី CPA ទីផ្សារពីសូន្យដល់វីរៈបុរស។

ឧបមាថាគេហទំព័ររបស់អ្នកកំពុងមានចរាចរណ៍ល្អហើយមិនមានការនាំមុខនិងការលក់ទេ។ បន្ទាប់មកអ្នកគួរតែរកប្រាក់ពីគេហទំព័ររបស់អ្នកជាមួយ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយស៊ីស៊ីស៊ី។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះអាចជួយអ្នករកប្រាក់ដោយដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវតែមានចរាចរណ៍ល្អដើម្បីចូលរួមបណ្តាញទាំងនេះ។ ប្រសិនបើគេហទំព័ររបស់អ្នកមិនមានចរាចរណ៍ល្អអ្នកអាចចូលរួមបាន បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយតូចៗ និងរកប្រាក់

បណ្តាញ CPA ដែលបានណែនាំរបស់យើងដើម្បីចូលរួម៖

បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត ២០២១៖

នេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះកំពូលទាំង ២០ បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត សម្រាប់សាខានិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចូលរួម 2021 និង 2022.

 1. CPALead - បណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។
 2. ការធ្វើដំណើរ - បណ្តាញស៊ី។ ភី។ ស៊ីសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពធ្វើដំណើរ។
 3. MyLead - បណ្តាញសម្ព័ន្ធភាពនាំមុខ។
 4. Advendor - បណ្តាញទីផ្សារ CPA
 5. FireAds - បណ្តាញសាខាសកល
 6. អតិបរិមា - បណ្តាញទីផ្សារស៊ីអេ។ អេ។ កំពូល។ 
 7. ម៉ាឌ្រីដ - បណ្តាញផ្តល់ជូន CPA ដែលផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់
 8. ClickDealer - បណ្តាញទីផ្សារលទ្ធផលល្អបំផុត។
 9. តូរូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - បណ្តាញសាខាល្អបំផុត។
 10. Peerfly - វាត្រូវបានបិទ។
 11. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោក  - បណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំនាញ។
 12. មេឌាផូឌៀមេឌា - បណ្តាញ CPA ដែលទទួលយកការចាប់អារម្មណ៍។
 13. អេ ៣ ឌី - បណ្តាញស៊ីភីអេកំពូល ២០២១ ។
 14. លើសពីការផ្តល់ជូនទាំងអស់
 15. CPATrend.
 16. អាឌ្រីយ៉ូ

១- CPALead៖

CPALead1

CPALead គឺជាបណ្តាញ CPA & CPI ដែលផ្តល់ប្រភពផ្ទាល់ដល់អ្នកបោះផ្សាយរាល់ថ្ងៃ។ យោងតាម ​​Inc.500 ក្រុមហ៊ុន CPAlead ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតទី ៤០ នៅលើពិភពលោក។

វាផ្តល់នូវឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដើម្បីពង្រីកជំនាញទីផ្សាររបស់ពួកគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារដ៏ធំ។ វាផ្តល់នូវវេទិការួមបញ្ចូលគ្នាដល់អ្នកទីផ្សារនិងសាខាដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវគំនិតដើម្បីបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅខ្ពស់និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាបំលែងដោយដំណោះស្រាយទីផ្សារដែលមានកម្មសិទ្ធិខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ុន CPALead ជឿជាក់ថាអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃគោលដៅរបស់ទស្សនិកជន។

នេះគឺជាបណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។ ខ្ញុំស្រឡាញ់បណ្តាញនេះព្រោះអ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំការយល់ព្រមពីគណនីទេ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបង្កើតគណនីហើយបន្ទាប់ពីបង្កើតគណនីអ្នកអាចចូលហើយចាប់ផ្តើមរកលុយបាន។

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់គេហទំព័រនិងទទួលបានចំនួនចរាចរត្រឹមត្រូវនោះ CPALead ផ្តល់នូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបដា, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកំណើត, អន្តររដ្ឋ, លេចក្រោមការលេចឡើងការចាក់សោមាតិកានិងឧបករណ៍ពិសេសផ្សេងទៀតដើម្បីរកប្រាក់ពីចរាចរណ៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ រឿងល្អមួយទៀតអំពី CPALead គឺថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ។ វាគឺជាតែមួយគត់ បណ្តាញ CPA ដែលចំណាយប្រចាំថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃពួកគេមានការផ្តល់ជូនមានកំណត់។

វាមានក្រុមគាំទ្រដែលអាចរកបានពេញមួយសប្តាហ៍ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនទេពកោសល្យបទពិសោធន៍និងជំនាញបច្ចេកទេសរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនបានក្នុងរយៈពេលតិចដោយមានជំនួយពីក្រុមឆ្លងកាត់សាខា។ CPALead គឺជាបណ្តាញ CPA ដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ចូលរួមជាមួយ CPALead ឥឡូវនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី CPALead៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ CPALead
ប្រភេទផ្តល់ជូន៖ CPA, CPI, CPL, PPC, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបដា, ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផុសនិងកម្មវិធីចាក់សោរមាតិកា។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃ
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ពិនិត្យ, PayPal, Payoneer, ខ្សែ, ACH, និង Bitcoin ។

២- ការធ្វើដំណើរតាមផេកៈ 

ទំព័រធ្វើដំណើរ ១០២០x៤២៤១ ១

បណ្តាញធ្វើដំណើរគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ឈានមុខគេដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០១១ ហើយទទួលបានជំហររឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ បណ្តាញនេះបង្រួបបង្រួមអ្នកសរសេរគេហទំព័រនិងអ្នកសរសេរប្លក់ជាង ២៤០,០០០ នាក់ហើយជួយពួកគេបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយម៉ាកទេសចរណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបណ្តាញនេះអាចជាជំហានបន្ទាប់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ជាមួយ Travelpayouts អ្នកអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសម្ព័ន្ធជាង ៨០ ដូចជា Expedia, Hotels.com, Kayak, Booking.com, Kiwi.com ជាដើមពីចំណុចប្រទាក់តែមួយ។ ផ្ទៃតាប្លូមានព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីនិងផ្តល់ជូនអតិថិជន ២៤/៧ ដែលដំណើរការបាន ៩៩% នៃសំណើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង។ វាក៏មានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងដើម្បីឆ្លើយសំណួរណាមួយអំពីបណ្តាញ។

អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍សម្ព័ន្ធរាប់សិបដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់អ្នកដូចជាតំណភ្ជាប់ធាតុក្រាហ្វិកបដាស្លាកពណ៌ស API និងទំព័រចុះចត។ សូមអរគុណដល់បច្ចេកវិជ្ជាជឿនលឿននិងការកែលំអជាបន្តបន្ទាប់បណ្តាញសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Travelpayouts អាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកឈានដល់អត្រាបំលែងអតិបរិមាហើយនាំវាទៅកម្រិតបន្ទាប់។

ចូលរួមបណ្តាញសាខារបស់ TravelPayouts

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើរ

 • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន: ការធ្វើដំណើរ
 • វិធី​សា​ស្រ្ត​ទូទាត់: ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារការទូទាត់តាម Paypal
 • ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ (៤០០ អឺរ៉ូ ៥០០ ដុល្លារ) និង PayPal (៤០ អឺរ៉ូ ៥០ ដុល្លារ)

៣- Mylead៖ 

ផ្ទះ MyLead ១០២៤x៥៣២១ ១

ពីបណ្តាញសាខាដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អរាប់រយរាប់ពាន់មានមានតែពួកគេមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលផ្តល់នូវជំនួយនិងឱកាសរៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត។ MyLead គឺជាបណ្តាញមួយដែលផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានបំណងចូលក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។

វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៤ ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលមួយស្ថិតនៅប៉ូឡូញ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបណ្តាញ CPA ឈានមុខគេមួយដែលផ្តល់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ ៥ លានដុល្លារដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រៀនសូត្របន្ថែម។ មានវិធីសាស្រ្តប្រាំនៃការរកប្រាក់ដូចជាការចាក់សោមាតិកា, CPA, CPL, CPS, PPI និង SMS ។ ការប្រើ MyLead មិនមែនជាដំណើរការពិបាកទេហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបង្កើតគណនីដោយឥតគិតថ្លៃហើយចាប់ផ្តើមជាមួយវា។

វាមានវេបសាយទូលំទូលាយនិងលម្អិតដែលអ្នកនឹងជួបប្រទះរាល់កម្មវិធីបុត្រសម្ព័ន្ធការផ្តល់ជូននិងច្រើនទៀត។ ការគាំទ្ររបស់អតិថិជនគឺហួសពីភាពល្អឥតខ្ចោះហើយត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បាន។

ចូលរួម MyLead ដោយឥតគិតថ្លៃ

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង់ប្រាក់ MyLead៖ 

 • ការទូទាត់អប្បបរមា៖ $ 20
 • វិធី​សា​ស្រ្ត​ទូទាត់: PayPal, Skrill, ផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ, Revolut, WebMoney, Bitcoin ។

៤- ឧបនិស្ស័យ៖

គេហទំព័រ Avendor ១០២៤x៥២៩១ ១

Advendor គឺជាបណ្តាញទីផ្សារ CPA ឈានមុខគេដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ិនធរណេតដើម្បីជំរុញការលក់និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល។ Advendor គឺជាបណ្តាញដែលមានមូលដ្ឋាននៅ CPA ។ វាជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកដោយបង្កើនអត្រាបំលែង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ប្រភេទសកម្មភាពដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើសសម្រាប់សកម្មភាពនេះដូចជាការលក់ផលិតផលជាក់លាក់ឬការចុះឈ្មោះប្រសិនបើការលក់របស់អ្នកផ្អែកលើការជាវ។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកទីផ្សារសម្ព័ន្ធនិងស្វែងរកបណ្តាញ CPA ល្អបំផុតនោះ Advendor គឺជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ មិនដូចបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតទេអាដវេនឌ័រមិនតឹងរឹងខ្លាំងពេកទេក្នុងការយល់ព្រមលើសម្ព័ន្ធ។ ជាធម្មតាពួកគេយល់ព្រមលើការចូលជាសមាជិកក្នុងរយៈពេលអតិបរមា ២៤ ម៉ោង។

Advendor បណ្តាញសាខាមានដៃធំមួយនៅក្នុងទីផ្សារតាមអ៊ិនធឺរណែតព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យមានការចូលដោយផ្ទាល់ទៅសាខាឬសហការីដោយស្វែងរកតម្រូវការទីផ្សារផលិតផលថ្មី។ វាអាចឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងក្នុងចំណោមទស្សនិកជនដ៏ច្រើន។ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារ Advendor បណ្តាញសម្ព័ន្ធដើម្បីឈានដល់ទស្សនិកជនគោលដៅតាមអ៊ីនធឺណិត។

ពួកគេក៏ផ្តល់ជូននូវកំរៃជើងសារ ៥ ភាគរយដល់សាខារបស់ពួកគេដោយអញ្ជើញអ្នកដទៃអោយចូលរួម Advendor ។ 

ព័ត៌មានលម្អិត Advendor៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: អ្នកជំនួញ។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPL, CPS ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ៥០ ដុល្លារ។
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការទូទាត់គឺរៀងរាល់សប្តាហ៍។
វិធីទូទាត់: PayPal, Webmoney, ផ្ទេរខ្សែ, កាបូបលុយ Bitcoin

៥- FireAds៖

វេបសាយ FireAds ១០២៤x៥០៥១ ១

FireAds ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញ។ វាជាបណ្តាញទីផ្សារទំនាក់ទំនងជាសកលដ៏ល្បីដែលមានអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលបានចុះឈ្មោះជាង ២២០.០០០ នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោក។ FireAds គឺជាបណ្តាញសាខាដ៏ពេញនិយមមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សកលរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាងាយស្រួលប្រើនិងផ្តល់នូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដល់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

វាផ្តល់ជូននូវយុទ្ធនាការទីផ្សារ CPA អន្តរជាតិរួមទាំង CPI, CPA និង CPL ដោយមានការវិភាគទិន្ន័យដ៏អស្ចារ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយសហការគ្នាជាមួយអ្នកទីផ្សារនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអាជីពដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផលដែលចង់បាននិងបំពេញគោលដៅទីផ្សារ។

វាគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីបង្កើតលំហូរប្រាក់ចំណូលល្អតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងទទួលបានចរាចរណ៍ខ្ពស់។ វាមានបច្ចេកវិជ្ជាមានកម្មសិទ្ធិជឿនលឿនដែលនាំអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទីផ្សារសកលដើម្បីនាំអ្នកជំនាញរួមគ្នាក្នុងលំហូរការងារដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។

វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហាញយុទ្ធនាការរបស់អ្នកតាមអ៊ិនធរណេតនៅលើគេហទំព័រដោយមិនចាំបាច់វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ។ នៅពេលដែលការលក់ត្រូវបានធ្វើឡើងអ្នកនឹងបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅ FireAds; ដូច្នេះអ្នកនឹងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងម៉ាករបស់អ្នកដោយជោគជ័យ។ វាជួយអ្នកក្នុងការចូលប្រើអ្នកប្រើដែលមានគុណភាពការនាំមុខគុណភាពនិងទទួលបានឱកាសល្អបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាព

ពួកគេក៏កំពុងផ្តល់ជូននូវគណៈកម្មការបង្អែក ៥ ភាគរយដល់សាខារបស់ពួកគេដោយអញ្ជើញអ្នកដទៃទៅ FireAds ។ FireAds គឺជាបណ្តាញសម្ព័ន្ធភាពដែលផ្តល់អនុសាសន៍របស់យើងសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យចូលរួម។ 

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី FireAds៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ MaxBounty
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPL, CPI, CPS ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ការទូទាត់ប្រាក់ភ្លាមៗ ១៥ ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់: ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារការទូទាត់អេឡិចត្រូនិក Paypal WebMoney ។

៦- អតិបរិមា៖

Maxbounty1

Maxbounty គឺជាលេខ ១ បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត នៅ​លើ​ពិភពលោក។ មេនប៊េតធីគឺជាការិយាល័យកណ្តាលទីផ្សារបណ្តាញប្រតិបត្តិការដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Candian ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងអូតាវ៉ា ON ON ប្រទេសកាណាដា។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកទីផ្សារសម្ព័ន្ធដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Maxbounty ថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្តើមរកលុយបានច្រើន។

Maxbounty រក្សាការទទួលបានល្អបំផុត បណ្តាញ CPA រង្វាន់ឆ្នាំ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៦ ២០១៦ ២០១៧ និង ២០១៨ ។ Maxbounty ផ្តល់ជូន CPA, CPI, CPL, និង CPA ផ្តល់ជូនពីទូទាំងពិភពលោក។

ពួកគេអះអាងថាពួកគេមានច្រើនជាង សាខា ៣០.០០០+ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ១០០០+ និង ២០០០+ ការផ្តល់ជូនការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការជាមួយ Maxbounty ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំក៏ណែនាំអ្នកឱ្យចូលរួមជាមួយ Maxbounty ។ អ្វីដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេពិតជារួសរាយរាក់ទាក់ហើយតែងតែត្រៀមខ្លួនជួយអ្នក។ អ្នកអាចនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងសាខារបស់អ្នកគ្រប់ពេលតាមរយៈអ៊ីម៉ែលការហៅតាមទូរស័ព្ទឬកម្មវិធីជជែកតាម Skype ហើយពួកគេនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

Maxbounty ទទួលយកតែអ្នកទីផ្សារ CPA ដែលមានបទពិសោធន៍ឥឡូវនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកតំណាងសម្ព័ន្ធភាពមានបទពិសោធន៍បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Maxbounty ។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូននូវវីដេអូអប់រំឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើជាអ្នកទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។ អ្នកថែមទាំងអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ម៉ាសឺវឺរភីសប៊ីវេសមេននិងទទួលបាន ៨០ ដុល្លារក្នុងការលក់។ អ្នកក៏អាចអញ្ជើញអ្នកដទៃនិងទទួលបានកំរៃជើងសារបញ្ជូន ១០% ។

ព័ត៌មានលម្អិតអតិបរមា៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ MaxBounty
ប្រភេទផ្តល់ជូន៖ CPA, CPI, CPL, CPS,
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១០០ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ប្រចាំសប្តាហ៍ - ១៥ (ខែដំបូង)
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ពិនិត្យ, PayPal, ខ្សែ, អ្នកបង់ប្រាក់, ACH (ការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់), Bitcoin

៧- Madrivo៖

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយម៉ាឌ្រីវ ១០២៤x៤៤៩១ ១

ម៉ាឌ្រីដវីគឺជាទីភ្នាក់ងារទីផ្សារអនឡាញឈានមុខគេហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងទីផ្សារដែលមានសម្ព័ន្ធភាពដោយសារតែការងារមានប្រសិទ្ធិភាព។ វាជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលមានបណ្តាញ CPA កំពូលទាំង ៥ ។ ម៉ាឌ្រីដនាំអ្នកឱ្យដើរទៅរកភាពជោគជ័យដោយការទទួលបានអតិថិជនការបង្កើនម៉ាកយីហោយុទ្ធសាស្រ្តស្គាល់យីហោដោយមានជំនួយពីបណ្តាញទីផ្សារអនឡាញល្បី ៗ ដូចជាទូរស័ព្ទចល័តសង្គមវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីមែល។

វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានដំណើរការខ្ពស់និងតវ៉ាបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារ។ បន្ទាប់មកវាភ្ជាប់ពួកគេជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ពីបណ្តាញចរាចរដែលមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយម៉ាករបស់អ្នក។ ដូច្នេះមុខងារចម្បងរបស់វាគឺភ្ជាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានយីហោនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ឱ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនជាមួយអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។

ព័ត៌មានលម្អិត Madrivo៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: ម៉ាឌ្រីឌី។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: ស៊ី។ អិម។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ភី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ភី។ ស៊ី។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់: សុទ្ធ ៣០, សុទ្ធ ១៥ ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: PayPal, ផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែ, ពិនិត្យ, អេ។ អេ។ អេ។

៨- Clickdealer៖

Clickdealer១១

ClickDealer គឺជាបណ្តាញទីផ្សារអនុវត្តឈានមុខគេ។ ClickDealer បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយក្នុងចំនោមនោះ បណ្តាញ CPA ល្អបំផុត ក្នុងចំណោមបណ្តាញ CPA កំពូល។ ClickDealer គឺជាបណ្តាញ CPA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់ហើយឥឡូវនេះបានពង្រីកការិយាល័យរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចំនួន ៦ ផ្សេងទៀត។ ClickDealer ផ្តល់ជូននូវ CPL, CPI, CPA, CPS និងផ្តល់ជូនការទូទាត់ម្តង។ ក្រៅពីនេះពួកគេក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះជំរំផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំនាញ CPA Marketer អ្នក Clickdealer នេះគឺជាបណ្តាញ CPA ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ពួកគេក៏ផ្តល់នូវការទូទាត់ដ៏ល្អបំផុតហើយតែងតែបង់ប្រាក់តាមពេលវេលា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ពួកគេមានអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ២០០០ បូកពី ១៨០ ប្រទេសជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនសកម្ម ១៣,០០០ បូក។ ClickDealer ផ្តល់ការគាំទ្រជាផ្លូវការចំនួន ១២ ភាសា ២៤/៧ ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ ClickDealer
ប្រភេទផ្តល់ជូន៖ CPA, CPL, CPI, CPS,
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១០០ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ សុទ្ធ ៣០ និងការទូទាត់ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ពិនិត្យ, PayPal, ខ្សែ, Payoneer, WebMoney, Paxum ។

៩- តូរ៉ាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

តូរ៉ាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ១០២៤x៤៩៩១ ១

ធីអូអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺជាបណ្តាញសម្ព័ន្ធដែលមានបទពិសោធច្រើនជាងប្រាំមួយឆ្នាំនៅពីក្រោយវា។ ផ្តោតទាំងស្រុងលើឧស្សាហកម្មទីផ្សារ។ ពួកគេអាចផ្តល់នូវយុទ្ធនាការបំលែងកំពូល ៗ ជាច្រើនដល់អ្នកទិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញការសម្តែងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងវែប។

ធីអូអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតក្នុងការតាមដានការរាយការណ៍និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ វិធីសាស្រ្តរបស់ធីរអូយអ៊ែតវើរទៅក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធគឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងប្រសិទ្ធភាពរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតនៅក្នុងអាជីវកម្ម។ គ្របដណ្តប់គ្រប់ប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆានែលនិងទំរង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវមួយដើម្បីផ្តល់នូវការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ធីធីអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការរកប្រាក់ពីចរាចរណ៍របស់អ្នក។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតូរ៉ាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍និងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងផ្តល់ជូនគោលដៅជាក់លាក់ដូចជាប្រទេសភាសាកម្មវិធីរុករកឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ល។ ; សាខាជាច្រើនកំពុងរកលុយពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម CPA ។ ការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រនេះគឺថាវាមិនមានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិដែលខូចក៏ដូចជាមិនទទួលយកមនុស្សថ្មី។

សាខាអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដោយបញ្ជូនអ្នកដទៃទៅបណ្តាញនេះ។ អត្រាកំរៃជើងសារគឺ ៥% ។ វាអាចកើនឡើងអាស្រ័យលើការសម្តែងនិងការរីកចម្រើនដែលអ្នកសម្រេចបាន

ព័ត៌មានលំអិត

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមហ៊ុនតូរ៉ូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
ប្រភេទផ្តល់ជូន៖ CPA, CPI, CPL, CPS,
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ប្រចាំសប្តាហ៍ Net-7 និង Net-20
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់: ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ, Payoneer, Paypal, Bitcoins, ePayments ។

១០- PeerFly៖

PeerFly1

Peerfly គឺជាសាខាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក បណ្តាញទីស្នាក់ការកណ្តាលដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិក។ PeerFly ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ ២០០៩។ PeerFly ក៏ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនេះ បណ្តាញ CPA ដែលបង់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត នៅ​លើ​ពិភពលោក។ Peerfly បានទទួលពានរង្វាន់បណ្តាញសម្ព័ន្ធល្អបំផុតលេខ ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ ពួកគេអះអាងថាពួកគេមានការផ្តល់ជូនសកម្មចំនួន ៤០០០ បូកសកម្មអ្នកផ្សាយ ៧៥ គ។ ក្រ + សកម្មមកពី ១៦៥ ប្រទេសនិង ២០០០ បូកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសកម្ម។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការផ្តល់ជូនពិសេសនិងវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីរកលុយបន្ទាប់មក Peerfly គឺជាបណ្តាញដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ ពួកគេមានការផ្តល់ជូនពីគ្រប់ទីផ្សារពិសេសនិងពីទូទាំងពិភពលោក។ PeerFly ផ្តល់ជូននូវ CPA, CPI, CPL, និង CPA ផ្តល់ជូនពីទូទាំងពិភពលោក។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់ពេល។

ឥឡូវនេះ Peerfly ទទួលយកតែអ្នកទីផ្សារដែលមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកណារកបានយ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ ដុល្លារបូកពីបណ្តាញស៊ី។ ភី។ អេ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកទីផ្សារសម្ព័ន្ធដែលមានបទពិសោធបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមជាមួយ PeerFly ។ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកអាចចូលរួមបណ្តាញផ្សេងទៀត។

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: Peerfly កំពុងបិទទ្វារហើយបិទទ្វារ។ 

ព័ត៌មានលម្អិតពី PeerFly៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ PeerFly
ប្រភេទផ្តល់ជូន៖ CPA, CPL, CPI, CPS,
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១០០ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការបង់ប្រាក់៖ សុទ្ធ ៣០, សុទ្ធ ១៥ និងសុទ្ធ ៧ និងការទូទាត់ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំថ្ងៃ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ពិនិត្យ, PayPal, ខ្សែ, Payoneer, ACH (ការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់) ។

១១- GlobalWide Media:

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោក ១០២៤x៤២៧១ ១

ទីផ្សារឌីជីថលជំរុញដោយទិន្នន័យដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារទីផ្សារដែលគ្រប់គ្រងដោយទិន្នន័យវិទ្យាសាស្រ្តផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ាកនិងទីភ្នាក់ងារនាំមុខ។ មុខងារចម្បងរបស់វាគឺភ្ជាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានការសម្តែងខ្ពស់ជាមួយទស្សនិកជនយ៉ាងសកម្មតាមរយៈយុទ្ធនាការយីហោហើយពេលខ្លះដោយការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់។

បច្ចេកវិទ្យារបស់វាផ្តល់នូវរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវនិងលើកកម្ពស់ម៉ាកដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ GlobalWide Media មានវត្តមាននៅពាសពេញពិភពលោកដោយដំណើរការយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យនៅក្នុង ១០០ ប្រទេស។ លក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកជំនាញនិងក្រុមដែលទទួលបានការសហការគ្នាបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះបានធ្វើអោយបេះដូងរបស់មនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកឈ្នះ។

វាមានថាមពលបង្កើតអត្រាបំលែងប្រចាំខែរាប់លានជាមួយនឹងការលក់ប្រចាំឆ្នាំ ៣ កោដិ; អតិថិជនចូលចិត្តជ្រើសរើសវិធីនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ GlobalWide ជួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យបំពេញទស្សនិកជនគោលដៅកំណត់បណ្តាញដែលប្រសើរបំផុតដើម្បីទទួលបានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោក

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: អេ ៤ ឌី។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPL, CPS, CPM, CPC ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ សុទ្ធ ៣០ ការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: PayPal, ផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែ, ពិនិត្យ, អេ។ អេ។ អេ។

១២- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Adscend៖

Adscend Media ១ ១០២៤x៥១២១ ១

ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន CPA ត្រឹមត្រូវនិងបណ្តាញគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃភាពជោគជ័យនៃទីផ្សាររបស់អ្នកពីព្រោះវាជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងសន្សំសំចៃពេលវេលារបស់អ្នក។ វាផ្តល់ជូនការផ្តល់ជូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅជុំវិញប្រទេសចំនួន ១៨០ នៅលើពិភពលោក។ វាទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមអតិថិជននិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលវាចំណាយពេលវេលាដោយមិនបាត់បង់សូម្បីតែការទូទាត់តែមួយ។

វាមានលក្ខណៈពិសេសកម្រិតខ្ពស់នៃក អ្នកចាក់សោរមាតិកាអាជីព ដែលជួយអ្នកបញ្ជូនអ្នកទស្សនាទៅកាន់ការផ្តល់ជូនផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើប្រទេសដែលរស់នៅរបស់ពួកគេនិងជួយអ្នកកំណត់ពីដំណើរការល្អបំផុតនៅពេលចរាចររបស់អ្នកត្រូវបានចែកចាយក្នុងចំណោមការផ្តល់ជូនជាច្រើន។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតាមដានអ្នកទស្សនារបស់អ្នកដូចជាអ្នកតាមដានអាជីពដើម្បីមើលការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេព្រោះការតាមដានគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ។

អ្នកក៏អាចហាមឃាត់ប្រទេសដែលមិនចង់បានពីការបង្ហាញមាតិកាឬអាចជ្រើសរើសការផ្តល់ជូនជាក់លាក់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួន។ ដោយមានជំនួយពីបណ្តាញ CPA ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះអ្នកអាចបង្កើនចរាចរណ៍របស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកមានមាតិកាដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយអាចរកចំណូលបានរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែយ៉ាងងាយស្រួល។

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ Adscend Media៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: មេឌាវ័នមេឌា។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPL, CPS, CPM, CPC ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ សុទ្ធ ៣០, សុទ្ធ ១៥, សុទ្ធ ៧, ការបង់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: PayPal, ផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែ, ពិនិត្យ, អេ។ អេ។ អេ។

១៣ - អេ ៤ ឌី:

បណ្តាញអេឌីឌី ១០២៤x៤៥០១ ១

អេ ៣ ឌី គឺជាបណ្តាញទីផ្សារការអនុវត្ត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនមានទីតាំងស្ថិតនៅសាន់ឌីហ្គោ, ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Ads4dough ។ វាត្រូវបានគាំទ្រដោយ CPS, CPA និង CPL ដែលបម្រើដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់នាក់និងសាខានៅទូទាំងពិភពលោក។ វាជាជំរើសពិសេសសំរាប់ G4networks ។

វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្រាបំលែងខ្ពស់និងបង្កើនចរាចរដោយការពារអ្នកពីការធ្វើចរាចរក្លែងក្លាយ។ ដោយមានជំនួយពីបណ្តាញនេះអ្នកនឹងអាចទទួលបានសេវាកម្មតាមអ៊ិនធរណេតដូចជាសុខភាពសម្រស់សម្បទាហ្គេមអេឡិចត្រូនិចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ល។

វាផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្រាកំរៃជើងសារ ២% លើបណ្តាញណេត ១៥ ហើយការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយគ្មានការពន្យាពេល។ របៀបនៃការទូទាត់គឺតាមរយៈខ្សែប្រាក់មូលប្បទានប័ត្រឬការដាក់ប្រាក់តាមធនាគារ។ អ្នកអាចបង្កើនមុខងាររបស់អ្នកដោយបញ្ជូនអ្នកផ្សេងទៅកាន់បណ្តាញនេះ។

សេចក្តីលម្អិត A4D៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: អេ ៤ ឌី។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPS, CPI, CPL ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ សុទ្ធ ៧, ការបង់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ការផ្ទេរខ្សែ, ពិនិត្យ, អេអេអេ។

១៤- រាល់ការផ្តល់ជូន:

រាល់ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ ១០២៤x៥១៨១ ១

វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ ២០១១ និងមានទីតាំងនៅ Eugene រដ្ឋ Oregon ។ វាជាបណ្តាញសាខាធំជាងគេនិងរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារ។ វាជួយអ្នកក្នុងការរកប្រាក់លើប្លុកឬគេហទំព័ររបស់អ្នក។ យោងទៅតាមប៊ីប៊ីប៊ី (ការិយាល័យអាជីវកម្មល្អប្រសើរជាងមុន) វាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាជីវកម្ម។

វាភ្ជាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសាខា។ នៅក្នុងបណ្តាញនេះអ្នកនឹងត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗដែលអ្នកបានដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកដូច្នេះនៅពេលណាដែលអតិថិជនយល់ព្រមទិញផលិតផលអ្នកនឹងទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ ដំណើរការអាចត្រូវបានធ្វើតាមរយៈបញ្ជីអ៊ីម៉ែលឬគេហទំព័ររបស់អ្នក។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានជម្រើសដែលអ្នកអាចបោះបង់ការបញ្ជាទិញនៅពេលណាមួយដែលអ្នកចង់បានដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ក្រុមរបស់ពួកគេគឺសកម្ម 24/7 ដើម្បីបម្រើអតិថិជន។ កម្រិតចំណាយអប្បបរមាដល់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយគឺ ១០០ ដុល្លារ។ រាល់ការផ្តល់ជូនខាងលើត្រូវបានណែនាំដល់អ្នកសរសេរប្លុកឱ្យមានប្លុកឬគេហទំព័រដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្តាញនេះ។ មានអតិថិជនឬអ្នកទស្សនាមួយចំនួនធំនៅលើប្លក់បណ្តាញនេះមានន័យថាទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់អ្នកសរសេរប្លុកក្នុងស្ថានភាពនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្តល់ជូនខាងលើ៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ លើសពីការផ្តល់ជូនទាំងអស់។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: ស៊ី។ អិល។ ស៊ី។ ស៊ី។ ភី។ ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ សុទ្ធ ៧, ការបង់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ការផ្ទេរខ្សែ, ផេនេប៉ាល់, មូលប្បទានប័ត្រ។

១៥- CPATrend:

CPA និន្នាការ ១០២៤x៥៣១១ ១

វាគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារអ៊ីនធឺណេតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងដំណើរការ។ វាបានកសាងទំនុកចិត្តនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសាខានៅទូទាំងពិភពលោក។ វាមានក្រុមគាំទ្រល្អបំផុតដែលគាំទ្រអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសាខាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយណែនាំពួកគេអំពីវិធីដែលពួកគេអាចរកលុយបានច្រើននិងផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានវឌ្ឍនភាពល្អបំផុត។

វាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទីផ្សារអនឡាញព្រោះវាផ្តល់ជូននូវការផ្តល់ជូននិងយុទ្ធនាការដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់។ និន្នាការ CPA ផ្តល់ជូនការទូទាត់ 15 ផ្អែកលើមូលដ្ឋាន។ អ្នកនឹងរីករាយនៅពេលធ្វើការជាមួយ CPAtrends ហើយនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍រីករាយដែលប្រាកដជាជួយអ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាករបស់អ្នក។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី CPATrend

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមហ៊ុន CPATrend ។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPL, CPS, CPA, CPI / App ដំឡើង, បង់ក្នុងមួយការហៅ
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ការបង់ប្រាក់សុទ្ធ ១៥ សប្តាហ៍និងប្រចាំសប្តាហ៍។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ការផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែ, ផេនេប៉ាល់, ពិនិត្យ។ Payoneer, ACH ។

១៦- អាឌឺរីយ៉ូ:

Adperio ១០២៤x៥០២១ ១

ក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតបានទទួលស្គាល់អាឌែរីយ៉ូទៅធ្វើការនៅរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេល ២៤ ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាជីវកម្មទីផ្សារ។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។ អាឌែរីយ៉ូគឺជាបណ្តាញទីផ្សារអនុវត្តទូរស័ព្ទចល័តដ៏ល្អបំផុត។

វាមានគុណភាពជាក់លាក់ដែលភ្ជាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីទូរស័ព្ទអាយអេសអូអេសនិងអេនដ្រយដោយមានយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តខ្ពស់បំផុតនិងធនធានចរាចរណ៍ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពតំឡើងកំរិតខ្ពស់និងសកម្មភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញគោលដៅដែលចង់បាន។ វាផ្តល់នូវការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីឧស្សាហកម្មនិងការអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់ទីផ្សារទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកហើយក្រុមទីផ្សារគាំទ្រជួយឱ្យអ្នកធានាម៉ាករបស់អ្នកនិងរកលុយបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈទីផ្សារដែលមានសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានលម្អិត Adperio៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: Adperio ។
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPL, CPI
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ប្រាក់សំណងសុទ្ធ ៣០ សប្តាហ៍និងប្រចាំខែ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: ការផ្ទេរខ្សែ, ផេនេប៉ាល់, មូលប្បទានប័ត្រ។

១៧- MonsterAds:

MonsterAds 1024x4291 ១

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអេសអ៊ីម៉ាឃិនអ៊ិនបានប្រកាសបណ្តាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេ CPA ពី "សង្គមអញ្ជើញ" ទៅ "MonsterAds" ។ មូលហេតុចំបងគឺការផ្លាស់ប្តូរគឺដើម្បីនាំមកនូវ“ ម៉ាកដែលពាក់ព័ន្ធ” នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងសាខាដែលចូលចិត្ត MonsterAds ដោយសារតែការណាត់ជួបបញ្ឈរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះវាបានលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួននិងទទួលបានកិត្តិនាមដោយសារតែបញ្ឈរដែលមិនទាក់ទងគ្នា។

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមបណ្តាញនេះពីព្រោះវាផ្តល់ជូននូវអត្រាខ្ពស់ជាងការផ្តល់ជូនជាងមួយរយ។ វាផ្តល់នូវចរាចរណ៍ដែលមានគុណភាពនិងរង្វាស់ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះអ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងការសម្តែងរបស់ MonsterAds និងដំណើរការយុទ្ធនាការជាមួយបណ្តាញនេះដោយជោគជ័យ។ ក្រុមការងារ MonsterAds មានការគាំទ្រខ្ពស់និងកំពុងធ្វើការនៅគ្រប់ពេលវេលាទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជន។

ព័ត៌មានលម្អិតពី MonsterAds៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: MonsterAds
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPC, CPA, CPL, CPS
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១ ដុល្លារ
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់៖ ប្រាក់សំណងសុទ្ធ ៣០ សប្តាហ៍និងប្រចាំខែ។
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់: ការផ្ទេរប្រាក់តាមបណ្តាញ Paypal ត្រួតពិនិត្យនិង Payoneer ។

១៨- Mobidea៖

Mobidea 1024x5121 ១

Mobidea គឺជាបណ្តាញសាខាទូរស័ព្ទចល័តដ៏ពេញនិយមនិងទទួលបានពានរង្វាន់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យនិងមានជំនាញផ្នែកទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកធ្វើទីផ្សារ។ វាមានកម្មវិធីតាមដានរួមបញ្ចូលគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធនាការទិញរបស់អ្នក។ កុំខ្ជះខ្ជាយលុយរបស់អ្នកលើយុទ្ធនាការសាកល្បង។ សាកល្បងយុទ្ធនាការដែលទុកចិត្តដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នក។

វាមានក្រុមគាំទ្រពហុវប្បធម៌ដែលមានសមត្ថភាពនិយាយភាសាជាច្រើន។ Mobidea មានប្រសិទ្ធភាពណាស់អាចរកបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ដើម្បីទាក់ទង; ដូច្នេះវាមានភាពល្បីល្បាញដោយសារការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។

វាជាវេទិកាអប់រំមួយដែលមនុស្សយកការណែនាំហើយរៀនពីរបៀបដែលពួកគេអាចកែលម្អបទពិសោធន៍ទីផ្សារនិងអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេ។ Mobidea កំពុងដំណើរការយុទ្ធនាការជាង ២០០០ ទាក់ទងនឹងមាតិកាទូរស័ព្ទដូចជាសម្រស់សុខភាពសុខភាពវីដេអូការណាត់ជួបហ្គេមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត។ ល។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី Mobidea៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ Mobidea
ប្រភេទផ្តល់ជូន: CPA, CPI, CPL, CPS, និង Mobile ។
ការទូទាត់អប្បបរមា៖ ១០០ ផោន
ភាពញឹកញាប់នៃការទូទាត់: សុទ្ធ ៣០ បន្ទាប់មកប្រចាំសប្តាហ៍។
វិធីទូទាត់: Paypal, លួស, Paxum, Payoneer, Payza ។

ពាក្យចុងក្រោយ៖

បណ្តាញដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីខាងលើគឺជាបណ្តាញ CPA កំពូលដែលអ្នកអាចចូលរួមក្នុងឆ្នាំ ២០២០។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលគេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកគួរតែចូលរួមជាមួយបណ្តាញ CPA នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្តើមរកលុយបានច្រើនជាងមុនដោយផ្សព្វផ្សាយការផ្តល់ជូនត្រឹមត្រូវ។

វិធីរកលុយពីហ្វេសប៊ុក

      យោបល់បិទ on របៀបរកលុយពីហ្វេសប៊ុក

វិធីរកលុយពីហ្វេសប៊ុក

វិធីរកលុយពីហ្វេសប៊ុក

មនុស្សភាគច្រើនគិតថាហ្វេសប៊ុកគ្រាន់តែជាគេហទំព័របណ្តាញសង្គមហើយអ្នកប្រើវាតែម្នាក់ឯងជាការកម្សាន្តឬបំពេញពេលវេលាទំនេររបស់អ្នក។ មានតែមនុស្សមួយចំនួនទេដែលដឹងថាហ្វេសប៊ុកអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានប្រាក់។ ប៉ុន្តែនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយធ្វើតាមជំហាន។ ហ្វេសប៊ុកបានក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំមួយ។ ប្រសិនបើអ្នករៀនពីរបៀបរកប្រាក់ពីទីផ្សារនេះអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។

អានបន្ត

Google Adsense និងវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក

      យោបល់បិទ នៅលើ Google Adsense និងវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក

Google Adsense និងវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក

Google Adsense និងវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក

Google Adsense គឺជាមធ្យោបាយមួយដែលងាយស្រួលនិងទុកចិត្តបំផុតក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដោយចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការសរសេរ។ ចាប់តាំងពី Google Adsense គាំទ្រគេហទំព័រជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ ២០១២ អ្នកនិពន្ធនិងម្ចាស់ប្លក់ជាច្រើនដែលនិងបង្ហាញប្លក់ឬគេហទំព័ររបស់ពួកគេដែលពួកគេត្រូវចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង់ប្រាក់ក្នុងមួយចុចភីភីរបស់ហ្គូហ្គល។

អានបន្ត

ការចាប់ផ្តើមជោគជ័យ, គន្លឹះដ៏មានអានុភាព ១៥ យ៉ាងដើម្បីដឹងអំពីវា

      យោបល់បិទ ស្តីពីការចាប់ផ្តើមជោគជ័យគន្លឹះដ៏មានអានុភាព ១៥ យ៉ាងដើម្បីសំរេចវា

ការចាប់ផ្តើមជោគជ័យ, គន្លឹះដ៏មានអានុភាព ១៥ យ៉ាងដើម្បីដឹងអំពីវា

ជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្តើម 15 គន្លឹះដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើឱ្យវាដឹង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញបាតុភូតនៃការកើតឡើងនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយរីកដុះដាលដូចផ្កានៅនិទាឃរដូវបាតុភូតនេះនឹងបន្តរីកដុះដាលរួមជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃចំណែកទីផ្សារអ៊ីនធឺណេតនៅឥណ្ឌូនេស៊ី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងជាច្រើនមិនអាចឈានដល់ជណ្តើរជោគជ័យខ្ពស់បំផុតសូម្បីតែធ្លាក់នៅកណ្តាលថ្នល់ឬបរាជ័យក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវនៃភាពជោគជ័យដោយខ្លួនឯង។ កត្តាបច្ចេកទេសនិងមិនមែនបច្ចេកទេសជាច្រើនជះឥទ្ធិពលដល់ជោគជ័យនេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំដ៏មានអានុភាពចំនួន ១៥ ដែលអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមឈានដល់ជណ្តើរជោគជ័យខ្ពស់បំផុត។

អានបន្ត

វិធីរកលុយតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយដើមទុនតូច

      យោបល់បិទ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងដើមទុនតូច

វិធីរកលុយតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយដើមទុនតូច

វិធីរកលុយតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយដើមទុនតូច

តើអ្នកណាអាចក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យបាន? ជាការពិតអ្នកអាចធ្វើបាន។ បញ្ហាគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើម? ផ្ទុយពីការប្រកាសមុនពេលនេះយើងចង់ពិភាក្សាពីអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតនិងវិធីរកលុយពីអ៊ីនធឺណិត។

អានបន្ត

ឧបករណ៍ SEO ថោក ១៥ យ៉ាងឥតគិតថ្លៃនិងល្អបំផុតដើម្បីវិភាគគេហទំព័ររបស់អ្នក

      យោបល់បិទ លើឧបករណ៍ SEO ថោក ១៥ យ៉ាងឥតគិតថ្លៃនិងល្អបំផុតដើម្បីវិភាគគេហទំព័ររបស់អ្នក

ឧបករណ៍ SEO ថោក ១៥ យ៉ាងឥតគិតថ្លៃនិងល្អបំផុតដើម្បីវិភាគគេហទំព័ររបស់អ្នក

ឧបករណ៍ SEO ថោក ៗ ១៥ យ៉ាងឥតគិតថ្លៃនិងល្អបំផុតដើម្បីវិភាគគេហទំព័ររបស់អ្នក

ការវិភាគគេហទំព័រនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ SEO ។ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SEO) គឺជាវិធីដើម្បីកែលម្អគុណភាពនិងបរិមាណចរាចរណ៍នៅលើគេហទំព័រដើម្បីឱ្យវាអាចលេចចេញជាជួរកំពូលនៃលទ្ធផលស្វែងរកហ្គូហ្គល។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងរកឃើញឧបករណ៍ SEO តម្លៃថោកល្អបំផុតចំនួន ១៥ ដែលមិនគិតថ្លៃសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

អានបន្ត

តើអ្វីទៅជាតំណភ្ជាប់ជំនួយនិងតើវាជះឥទ្ធិពលដល់គេហទំព័រ SEO យ៉ាងដូចម្តេច?

      យោបល់បិទ on តើអ្វីទៅជាតំណភ្ជាប់ជំនួយនិងតើវាជះឥទ្ធិពលដល់គេហទំព័រ SEO យ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាតំណភ្ជាប់ជំនួយនិងតើវាជះឥទ្ធិពលដល់គេហទំព័រ SEO យ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាតំណភ្ជាប់ជំនួយនិងតើវាជះឥទ្ធិពលដល់គេហទំព័រ SEO យ៉ាងដូចម្តេច

តំណភ្ជាប់ចំរុះនៅលើពិភពលោក SEO គឺជារឿងធម្មតាណាស់ពីព្រោះជាទូទៅការបង្កើត backlinks ពីគេហទំព័រមួយទៅគេហទំព័រមួយទៀតគឺជាដំណើរការដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់គេហទំព័រ។

អានបន្ត